Mockfjärds' Association - Statues

Stadgar - Mockfjärds Intresseförening

§ 1
Föreningens firma är Mockfjärds Intresseförening, ekonomisk förening.

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Mockfjärd, Gagnefs kommun.

§ 3
Mockfjärds Intresseförening är en ekonomisk förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att tillvarata Mockfjärds möjligheter att utvecklas och bli en livskraftig och trivsam ort att besöka och bo i.

Föreningen kan även tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen, som exempelvis gemensam upphandling av varor och tjänster inom detaljhandeln.

Föreningens basverksamhet skall bedrivas vid Mockfjärdshuset i form av uthyrning och service till turister, föreningar och företag, såväl som enskilda personer.

Föreningen skall särskilt verka för att de som bor i Mockfjärd skall känna engagemang och delaktighet i utvecklingen av samhället.

Föreningen skall stimulera etablerad företagsverksamhet i Mockfjärd och engagera sig i nyetableringar och nyskapande.

Föreningen skall stödja idéer och aktiviteter och kan även stå som anordnare.

Föreningen skall verka för en ökad marknadsföring av Mockfjärd i syfte att göra orten mera känd.

Föreningen skall fungera som ett forum för samverkan mellan olika grupper i samhället, som näringsliv, föreningar och andra intressegrupper.

Föreningen skall fungera som remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör orten.

§ 4
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som delar föreningens mål och förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till att förverkliga föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen.

§ 5
Medlemsinsatsen är 100 kr för enskild medlem över 18 år, 250 kr för föreningar och 500 kr för företag.

Insatsen erlägges kontant vid inträdet i föreningen. Medlem kan delta med flera insatser, men äger endast en röst vid föreningsstämman.

Utöver medlemsinsatsen kan en årsavgift uttagas. Beslut om årsavgift, dock högst 100 kr för enskild medlem, tas vid ordinarie föreningsstämma.

Medlem som väljer att utgå ur föreningen kan endast begära att få tillbaka sin medlemsinsats i föreningen.

§ 6
Uppsägning av medlemskap i föreningen skall göras skriftligen till styrelsen. Medlem som sagt upp sitt medlemskap förlorar rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter, så snart uppsägningen lämnats tillstyrelsen.

§ 7
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom att anmäla detta till styrelsen inom tre månader från det att meddelandet om uteslutning kommit medlemmen tillhanda.

§ 8
Styrelse väljs vid ordinarie föreningsstämma. Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst fem ersättare.

Ordförande väljs för en tid av ett år vid föreningsstämman.

Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år, dock väljs halva styrelsen vid första styrelsevalet, för en tid av ett år.

Ersättare väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 9
Ordinarie föreningsstämma väljer två revisorer samt en ersättare för dessa. Revisorerna väljs för en tid av ett år. Revisorerna skall senast en vecka före ordinarie årsstämma ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samtavlämnat revisionsberättelse till styrelsen.

§ 10
Föreningens verksamhets och räkenskapsår omfattar kalenderår. Föreningen skall senast fyra veckor före ordinarie årsstämma lämna sina handlingar till revisor.

§ 11
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser, två i förening.

§ 12
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom tre månader efter räkenskapsårets utgång.

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål begärs av revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extrastämma. Kallelse annonseras i lokala annonsblad. Andelsägare boende på annan ortkallas via brev samt e-post.

Styrelsen skall även sammankalla rådgivande föreningsmöten så ofta det anses påkallat. Rådgivande föreningsmöte har till uppgift att vara ett rådgivande diskussionsforum under tiden mellan föreningsstämmorna rörande föreningensverksamhet.

§ 13
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

    Val av ordförande ( ej sittande ), sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.
    Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
    Fastställande av röstlängd.
    Styrelsens verksamhetsberättelse.
    Revisorernas berättelse.
    Fråga om fastställande av balans och resultaträkning.
    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
    Val av ordförande för föreningen.
    Val av styrelseledamöter och ersättare för föreningen.
    Val av revisorer och ersättare.
    Val av valberedning.
    Övriga ärenden.

§ 14
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast den 31 januari.

§ 15
Eventuellt överskott skall överföras i ny räkning för kommande verksamhetsår.

§ 16
Upplöses föreningen skall medlemmarna i första hand få tillbaka sina insatser. Det som därefter återstår skall användas till utvecklingsinsatser i Mockfjärd.

§ 17
I övrigt gäller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.